Dla kogo?

Dla kogo usługa indywidualnego transportu?

Z usługi może skorzystać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. Jest mieszkańcem/mieszkanką Gminy Słomniki
 2. Jest pełnoletni/pełnoletnia
 3. Doświadcza bariery w mobilności, rozumianej jako:
  • trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w różnych obszarach, np. poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju), lub
  • trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wiek i/lub samotność oraz brak wsparcia ze strony rodziny i środowiska, lub
  • trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na niskie kompetencje społeczne, ubóstwo, wykluczenie lub zagrożenie wykluczeniem społecznym lub
  • trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na zamieszkiwanie na terenie wsi i odległych przysiółków Gminy Słomniki, wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku transportu publicznego,
  • trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego (np. wypadku)