Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR DLA OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI W GMINIE SŁOMNIKI


SPIS TREŚCI

 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE.
 2. PODSTAWOWE POJĘCIA.
 3. ZAKRES USŁUGI.
 4. UŻYTKOWNICY USŁUGI.
 5. ZAMAWIANIE I REALIZACJA USŁUGI.
 6. ODWOŁANIE, REZYGNACJA LUB BRAK MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI
 7. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI.
 8. SKARGI I PROCEDURA REKLAMACYJNA.
 9. KONTROLA I MONITORING JAKOŚCI USŁUG
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Słomniki jest realizowana i finansowana w ramach Projektu Grantowego pn. „MAM CEL 2 – dostęp do aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Słomniki”, nr 00011/DTD/I/2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania wkonkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonym w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. W ramach projektu usługa będzie realizowana i finansowana do 31.12.2022 roku. Od 1.01.2023 roku usługa będzie realizowana i finansowana przez Gminę Słomniki.
 3. Gmina Słomniki świadczy usługę transportowądoor-to-door z użyciem zakupionego w ramach Projektu Grantowego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.
 4. Gmina Słomniki w ramach realizacji usługi zatrudnia wykwalifikowanego kierowcę i asystenta/asystentkę kierowcy, w tym do pomocy/asysty w pokonywaniu schodów i innych barier architektonicznych. Asystent/asystentka pełni w projekcie także funkcję operatora usługi, w niniejszym Regulaminie występują obie te nazwy stanowiska.
 5. Usługi door-to-door mają na celu zaspokajanie potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności związanych z aktywizacją społeczno-zawodową oraz mają ułatwiać korzystanie z usług aktywnej integracji. Z usługi mogą korzystać pełnoletni mieszkańcy Gminy Słomniki, spełniający określone kryteria dotyczące borykania się z barierami w zakresie mobilności (osoby z niepełnosprawnością, ale także osoby nie posiadające stosownego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność).
 6. W imieniu Gminy Słomniki bezpośrednim realizatorem działań w ramach projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

ROZDZIAŁ II – PODSTAWOWE POJĘCIA

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach, zwany także dalej „GOPS” lub „realizator”.

PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – osoby, które mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Projekt grantowy projekt wdrożenia usług indywidualnego transportu door-to-door realizowany przez Gminę Słomniki, finansowany w ramach Projektu PFRON. Projekt nosi nazwę i numer: „MAM CEL 2 – dostęp do aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Słomniki”, nr 00011/DTD/I/2020.

Projekt PFRON – projekt Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

RegulaminRegulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Słomniki, niniejszy dokument.

Usługa door-to-door– usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Usługi aktywnej integracji – zostały określone zgodnie z definicją aktywizacji społeczno-zawodowej jako usługi, których celem jest: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Użytkownicy/użytkowniczki – osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności i korzystające z usług door-to-door, które ukończyły 18 rok życia. W tekście pojęcie „użytkownicy/użytkowniczki” używane jest zamiennie z pojęciem „odbiorcy usługi” lub „korzystający z usługi”

ROZDZIAŁ III – ZAKRES USŁUGI

 1. Głównym celem świadczonej usługi door-to-door jest wzrost aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców Gminy Słomniki posiadających potrzebę wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie dostępu do usługi transportu door-to-door i dzięki temu umożliwienie korzystania z aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, a poprzez to wsparcie wejścia/powrotu użytkowników/użytkowniczek na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia.
 1. Usługa jest kierowana do osób doświadczających występowania barier w mobilności spowodowanych:
 1. niepełnosprawnością,
 2. podeszłym wiekiem,
 3. wykluczeniem społeczno – zawodowym w związku z np. niskimi kompetencjami społecznymi a także ubóstwem
 4. zamieszkiwaniem na terenie wsi i odległych przysiółków Gminy Słomniki, wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku transportu publicznego,
 5. innymi uzasadnionymi przyczynami, np. zdarzeniem losowym.
 6. Usługa służy zaspokojeniu potrzeby przemieszczenia się, w celu skorzystania z różnego rodzaju aktywności i usług w instytucjach takich jak:
 1. placówki świadczące aktywizację społeczno – zawodową (transport w celu zapisania się, zapoznania z placówką, udział w zajęciach próbnych: Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Uniwersytetu III Wieku, centrum opiekuńczo – mieszkalnego, dziennego domu opieki, mieszkania chronionego,itp.)
 2. placówki opieki medycznej i rehabilitacji
 3. placówki edukacyjne
 4. placówki kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
 1. Ponadto z usługi użytkownicy/użytkowniczki będą mogli/ły skorzystać w celu załatwienia spraw urzędowych.
 2. Użytkownicy/użytkowniczki mogą skorzystać ponadto z indywidualnego transportu w celach towarzyskich, jeśli służą one integracji.
 3. Transport w ramach realizacji usługi odbywa się zakupionym w ramach projektu samochodem, dostosowanym do przewożenia osób na wózkach. Osoby korzystające z usługi mogą dodatkowo zamówić możliwość skorzystania ze schodołazu, asysty osoby trzeciej, tłumacza języka migowego lub innych niezbędnych w ich sytuacji udogodnień.
 4. Osoby korzystające z usługi mogą skorzystać z niej z osobą wskazaną przez siebie w celu asysty (opiekun/ka, asystent/ka osobista osoby niepełnosprawnej, opiekun/ka wytchnieniowy/a itp.) a także z psem przewodnikiem.
 5. Osoby korzystające z usługi zamawiają transport on-line (przez formularz na stronie internetowej), telefonicznie lub pisemnie, z miejsca zamieszkania/pobytu w wybrane przez siebie miejsce, „od drzwi do drzwi”. W ramach usługi użytkownicy/użytkowniczki mogą uzyskać pomoc w wyjściu z domu i wejściu do budynku, do którego się udają.
 6. Usługa świadczona jest nieodpłatnie zarówno dla użytkowników/użytkowniczek jak i osoby asystującej czy psa asystującego.
 7. Usługa jest świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30, w soboty i niedziele w godzinach 12-19. Usługa nie jest świadczona w dni ustawowo wolne od pracy. W sytuacji, gdy już po rozpoczęciu świadczenia usługi pojawią się potrzeby zmiany ustalonych godzin i dni świadczenia usługi realizator zastrzega sobie takie prawo.

ROZDZIAŁ IV – UŻYTKOWNICY/UŻYTKOWNICZKI USŁUGI

Z usługi może skorzystać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. Jest mieszkańcem/mieszkanką Gminy Słomniki
 2. Jest pełnoletni/pełnoletnia
 3. Doświadcza bariery w mobilności, rozumianej jako:
 1. trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w różnych obszarach, np. poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju), lub
 2. trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wiek i/lub samotność oraz brak wsparcia ze strony rodziny i środowiska, lub
 3. trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na niskie kompetencje społeczne, ubóstwo, wykluczenie lub zagrożenie wykluczeniem społecznym lub
 4. trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na zamieszkiwanie na terenie wsi i odległych przysiółków Gminy Słomniki, wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku transportu publicznego,
 5. trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego (np. wypadku)
 1. Przed pierwszym skorzystaniem z usługi złoży oświadczenie o spełnieniu kryteriów skorzystania z usługi transportu „door-to-doororaz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty te stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach realizator usługi może zażądać udokumentowania doświadczanej bariery w mobilności poprzez dołączenie (w zależności od rodzaju bariery) do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:
 1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, w przypadku braku orzeczenia – zaświadczenia od lekarza o występujących barierach
 2. zaświadczenia o spełnianiu przesłanek dotyczących wykluczenia.
 3. Brak dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 5 może skutkować odmową zrealizowania usługi.

ROZDZIAŁ V – ZAMAWIANIE I REALIZACJA USŁUGI

 1. Podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportu jest formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Osoba chcąca skorzystać z usługi transportu po raz pierwszy jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu oraz klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Zgłoszenia od osób chcących skorzystać z usługi będą przyjmowane:
 1. pod numerem telefonu 737178814, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30,
 2. pod numerem telefonu 737178814, w formie wiadomości sms, całodobowo
 3. drogą elektroniczną (poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.transport.gops-slomniki.pl, całodobowo;
 4. pod adresem e- mail: transport@gops-slomniki.pl, całodobowo, w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer kontaktowy
 5. osobiście w Urzędzie Miejskim w Słomnikach lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach w godzinach pracy (pon 9-17, wt-pt: 7.30-15.30), na parterze Urzędu należy wybrać wew. nr 102.
 1. Zgłoszenia dokonuje potencjalny odbiorca usługi lub w jego imieniu rodzina, instytucja, osoba trzecia.
 2. W przypadku zgłoszeń osobistych w GOPS gdy zaistnieje taka potrzeba, pracownicy GOPS pomagają wypełnić formularz na miejscu.
 3. W przypadku zgłoszeń telefonicznych formularz zgłoszenia oraz stosowne oświadczenia odczyta i wypełni operator, odbierający zgłoszenie. Operator odczyta także treść klauzuli informacyjnej i odbierze ustne potwierdzenie zapoznania się z nią przez osobę zgłaszającą.
 4. Gdy zgłoszenie nastąpi w formie sms, operator oddzwoni w celu wykonania czynności, o których mowa w p. 6.
 5. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną przez stronę www.transport@gops-slomniki.pl, formularz zgłoszeniowy wypełniany przez osobę zgłaszającą wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną zostanie wygenerowany i odebrany przez operatora. W przypadku zgłoszenia mailowego operator oddzwoni na podany numer w celu wykonania czynności, o których mowa w p. 6.
 6. Czas oczekiwania użytkownika/użytkowniczkę na potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez operatora na realizację usługi nie przekracza 24 godzin. Jeśli zgłoszenie dokonane zostało w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, czas na potwierdzenie liczy się od poniedziałku lub od następującego po dniu wolnym dnia roboczego od godz. 7:30. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi telefonicznie lub telefonicznie i mailowo, jeśli użytkownik/użytkowniczka podał/a adres mailowy.
 7. Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi transportowej należy dokonać nie później niż na trzy dni robocze do godziny 15:00, przed planowanym terminem przejazdu.
 8. W przypadku, gdy w zgłoszonym przez użytkownika/użytkowniczkę terminie nie ma możliwości realizacji zlecenia, użytkownik/użytkowniczka zostaje wpisany na listę rezerwową. W momencie zwolnienia samochodu (anulacja innej rezerwacji) operator informuje zainteresowanego użytkownika/użytkowniczkę o możliwości przyjęcia zlecenia. Powiadomienie o znajdowaniu się na liście rezerwowej nastąpi zgodnie z p. 9.
 9. W każdym przypadku o możliwości realizacji usługi będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 10. Użytkownik/użytkowniczka ma obowiązek zgłosić potrzebę skorzystania z usługi
  z odpowiednim wyprzedzeniem biorąc pod uwagę procedurę potwierdzania.
 11. Jeden użytkownik/użytkowniczka może skorzystać z czterech przejazdów w miesiącu.
  W uzasadnionych przypadkach realizator usługi transportowej „door-to-door” może zmienić limit.
 12. Jeden przejazd rozumiany jest jako przejazd z miejsca pobytu użytkownika/użytkowniczkę do miejsca docelowego wraz z drogą powrotną. Trasa przejazdu nie może przekroczyć 100 km.
 13. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościami sytuacjach, za zgodą realizatora usługi trasa może przekroczyć 100 km, jednak nie więcej niż 300 km w obie strony.
 14. Jeżeli czas dojazdu użytkownika/użytkowniczki do miejsca docelowego nie będzie zagrożony opóźnieniem oraz w przypadku, kiedy trasy przewozu kilku użytkowników przebiegają w bliskich odległościach, operator może łączyć przejazdy.
 15. Załogę samochodu, świadczącego usługi transportowe „door-to-doorstanowi:
 1. kierowca,
 2. w przypadku konieczności zapewnienia pomocy/asysty użytkownikowi/użytkowniczce – operator usługi. Operatorem usługi jest osoba zatrudniona przez realizatora, przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy oraz komunikacji interpersonalnej.
 1. Po przybyciu na miejsce rozpoczęcia usługi Kierowca lub operator informuje telefonicznie użytkownika/użytkowniczkę o tym fakcie.
 2. Czas oczekiwania pojazdu na użytkownika/użytkowniczkę w miejscu wskazanym jako miejsce podstawienia samochodu wynosi do 15 minut. W przypadku konieczności potrzeby pomocy w dotarciu do pojazdu ze strony obsługi czas ten jest liczony od potwierdzenia (np. telefonicznie lub przez domofon), że pojazd czeka w umówionym miejscu, a kierowca lub operator są gotowi do pomocy w dotarciu do pojazdu.
 3. Użytkownik/użytkowniczka usługi odbywający/a przejazd na wózku inwalidzkim nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi pojazdu oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
 4. Opiekun/opiekunka lub asystent/asystentka towarzysząca użytkownikowi/użytkowniczce usługi nie może w czasie jazdy odpinać pasów bezpieczeństwa, przemieszczać się i w jakikolwiek sposób utrudniać jazdę kierowcy.
 5. Każda z osób znajdująca się w samochodzie podczas wykonywania usługi zachowuję wszystkie środki bezpieczeństwa tj. zajmuję odpowiednie miejsce, zapina pasy bezpieczeństwa oraz zachowuje się kulturalnie.
 6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu, a także spożywania jakichkolwiek posiłków.

ROZDZIAŁ VI – ODWOŁANIE, REZYGNACJA LUB BRAK MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Odwołanie zamówionego przejazdu należy zgłosić nie później niż do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie poprzez te same kanały, którymi usługa jest zamawiana. Jeśli usługa świadczona ma być w weekend (sobota, niedziela) termin odwołania to piątek do godziny 12.
 2. W przypadku, gdy odwołanie nastąpi w terminie późniejszym lub użytkownik/użytkowniczka w ogóle nie powiadomi o rezygnacji z usługi zostanie obciążony/a kosztami dojazdu samochodu do umówionego miejsca, w ten sposób że stawka za 1 km wynosi 0,8358 zł pomnożone przez liczbę kilometrów trasy z bazy samochodu do miejsca wskazanego w zamówieniu.
 3. W przypadku, gdy odwołanie nastąpi w terminie późniejszym lub użytkownik/użytkowniczka w ogóle nie powiadomi o rezygnacji z usługi więcej niż dwa razy w roku, nie będzie miał możliwości skorzystać z usługi kolejny raz.
 4. Przypadki opisane w p. 2 i 3 nie dotyczą sytuacji losowych i nieprzewidzianych, kiedy nie było możliwe powiadomienie o rezygnacji z usługi z wyprzedzeniem (nagła choroba, wypadek, zdarzenie losowe).
 5. W razie braku możliwości zrealizowania usługi transportowej door-to-door zgodnie z zamówieniem (np. ze względu na zbyt dużą liczbę zamówień lub ograniczenia kadrowe), użytkownik/użytkowniczka otrzyma niezwłocznie, w terminie podanym w p. V ust. 9 na podane dane kontaktowe, informację o braku możliwości zrealizowania usługi w zamówionym terminie.
 6. Kierowca, już po podstawieniu samochodu w zamówione miejsce może odmówić wykonania przewozu w przypadku, gdy użytkownik/uzytkowniczka jest chory i wymaga opieki medycznej.
 7. Kierowca już po podstawieniu samochodu w zamówione miejsce ma prawo odmowy wykonania usługi transportowej w razie niemożności zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, przewożenia przez pasażera bagażu zagrażającego bezpieczeństwu lub w sytuacji, gdy użytkownik/użytkowniczka lub opiekun/opiekunka będą pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych.
 8. Kierowca i operator ma prawo żądać od użytkownika/użytkowniczki dowodu potwierdzającego tożsamość przez rozpoczęciem kursu. W przypadku stwierdzenia, że z usługi transportu chce skorzystać osoba nieuprawniona – osoba taka nie może skorzystać z usługi, kierowca omawia kursu a osoba zwraca koszty przejazdu gminie na zasadach określonych w p. 2.
 9. Kierowca i operator ma możliwość weryfikacji odpowiedniego certyfikatu psa asystującego w sytuacjach podróżowania użytkownika/użytkowniczki wraz z psem przewodnikiem. W przypadku braku takiego certyfikatu zastosowanie ma p. 2.
 10. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

ROZDZIAŁ VII – ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

Usługa indywidulanego transportu jest świadczona nieodpłatnie dla osób uprawnionych.

ROZDZIAŁ VIII – SKARGI I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Adresatem skarg i reklamacji jest Gmina Słomniki.
 2. Skargi i reklamacje przyjmuje i rozpatruje w imieniu Gminy – GOPS w Słomnikach.
 3. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji usługi można składać za pomocą tych samych kanałów komunikacji o których mowa w p. V ust. 3 a-e Regulaminu
 4. Na stronie internetowej www.transport@gops-slomniki.pl jest możliwość wypełnienia formularza reklamacji w analogiczny sposób jak formularza zgłoszenia. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą zgłosić reklamację telefonicznie, operator przeprowadzi skarżącego przez kolejne części formularza.
 5. Wszystkie skargi, wnioski i reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Informacja o rozpatrzeniu skargi/reklamacji zostanie przesłana pisemnie na adres skarżącego.
 7. Formularz skargi/reklamacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX – KONTROLA I MONITORING JAKOŚCI USŁUG

 1. Monitoring i kontrola jakości realizowanej usługi door-to-door będzie się odbywać na podstawie:
 1. liczby użytkowników/użytkowniczek usług transportowych (miesięcznie/rocznie),
 2. liczby zrealizowanych kursów (miesięcznie/rocznie),
 3. czasu przejazdu,
 4. czasu oczekiwania na użytkownika/użytkowniczkę,
 5. czasu postoju bez realizacji usługi,
 6. częstotliwości kursów w poszczególnych dniach (z uwzględnieniem najbardziej popularnych godzin),
 7. liczby i powodów odmów wykonywania usług transportowych,
 8. liczby odwołań/rezygnacji z usługi (miesięcznie/rocznie),
 9. określenia celu podróży,
 10. określenia najbardziej popularnych miejsc docelowych,
 11. analizy danych zebranych w ramach systemu skarg i reklamacji,
 12. analizy danych zebranych w ramach ankiety satysfakcji użytkownika/użytkowniczki.
 1. Dane, o których mowa w pkt 1 będą zbierane wyłącznie do celów statystycznych, sprawozdawczych i analitycznych.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku przeprowadzi będzie ankietę dotyczącą usług świadczonych w ramach projektu wśród użytkowników/użytkowniczek a także wśród lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami i seniorami oraz lokalnych pracodawców.

ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik/użytkowniczka usługi zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Załącznikami do regulaminu są:
 1. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportową
 2. Oświadczenie użytkownika/użytkowniczki o spełnianiu kryteriów skorzystania z usługi
 3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z obowiązkiem informacyjnym.
 4. Formularz skargi/reklamacji.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik GOPS.